ОБЩИ УСЛОВИЯ

І. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 • Наименование на Доставчика: “Ню Вижън 2017" ООД
 • Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Обеля 1, бл. 102, вх. Г, ет. 2, ап. 65
 • Данни за кореспонденция: гр. София, ж.к. Обеля 1, бл. 102, вх. Г, ет. 2, ап. 65, E-mail: support@tnvprint.com тел: +359 885 790 081
 • Вписване в публични регистри: ИД № 204494858
 • Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни  

  гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

  тел.: +359 2 91 53 518

  Email: kzld@cpdp.bg

  Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите  

  гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,

  тел.: +359 2  980 25 24 факс: +359 2  988 42 18

  гореща линия: 0700 111 22

  Уеб сайт: www.kzp.bg

ІІ. РАБОТА С ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАТА

tnvprint.com, СОБСТВЕНОСТ НА “Ню Вижън 2017" ООД. ЗА ИЗРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОДУКЦИЯ – ГР. СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

Чл. 1. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ се прилагат за всички Договори за изработка и продажба на полиграфическа продукция, сключвани от “Ню Вижън 2017" ООД.

Чл. 2. По смисъла на тези ОБЩИ УСЛОВИЯ:

 1. “Ню Вижън 2017" ООД е дружество с огранична отговорност със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Обеля 1, бл. 102, вх. Г, ет. 2, ап. 65, явяващо се ИЗПЪЛНИТЕЛ за продажба.
 2. „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ е всяко физическо или юридическо лице, което възлага на “Ню Вижън 2017" ООД изготвяне на дизайн и/или изработка на печатни изделия.
 3. „Договор“ е индивидуалният Договор за изработка, сключен в писмена форма между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
 4. „Оферта“ е писмено предложение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди сключване на индивидуален Договор за изработка на полиграфическа продукция. В офертата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ посочва точните технически параметри на конкретното изделие, като: размери, материали, тираж, допълнителни довършителни операции, срок за изработка.
 5. „Предпечат“ е предложение за дизайн на продукт, който може да има писмен, технически, илюстративен, компютърен изглед и за който страните постигат съгласие преди започване на изработката.

Чл. 3. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ са неразделна част от всеки сключен договор.

Чл. 4. ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ са обявени на сайта на “Ню Вижън 2017" ООД – www.tnvprint.com и се считат приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако той не възрази незабавнo при подписването на договора.

Чл. 5. “Ню Вижън 2017" ООД може да промени тези ОБЩИ УСЛОВИЯ по всяко време, като публикува актуалната им версия на обявените в чл. 4. фирмени сайтове. В Договора за изработка и продажба, правна сила има последната публикувана на сайта версия.

Чл. 6. Всяка индивидуална поръчка се счита приета при условие, че:

 1. Има постигнато двустранно съгласие чрез договор или приемане на общите условия за изработка с точно дефинирани всички задължителни параметри.
 2. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ иска да представи свои материали, той е задължен да представи необходимите изходни материали във вид, позволяващ да се извърши предпечатната подготовка за конкретното полиграфическо изделие и/или е изпратил по имейл своето потвърждение на подготвените за печат файлове.
 3. Предпечатът може да бъде подготвен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При подготвянето му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на услугата се заплаща допълнително.

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже изпълнението на Договора в случай, че:

 1. Предоставените му материали от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не отговарят технически на параметрите за съответното полиграфическо изделие.

Чл. 8. Цената на усугата и изработката са в лева и без ДДС. Цената се плаща с наложен платеж, по банков път, ePay или каси на EasyPay.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени договорената цена в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поиска промени,извън договорените параметри по една или друга причина.

Чл. 10. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпадне в забава за плащане повече от три календарни дни от датата на падежа по Договора, за което и да е дължимо еднкратно плащане, той дължи неустойка в размер на 1 % за всеки ден просрочие от датата на неизпълнението на задължението за плащане.

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ има право да прехвърли вземането за събиране от трета страна.

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ си запазва правото да поиска обезщетение за всяка вреда, която е в причинна връзка със закъснялото плащане.

Чл. 13.  Срокът за изработване на материалите е от 1 (един) до 7 (седем) работни дни.

Чл. 14. За различни градове от София – поръчката се получва лично или чрез куриерски услуги, които са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ подготвя продукцията в опаковки, запазващи качеството й при транспортиране. Всички допълнителни изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно пакетирането, етикирането и други специфики трябва да бъдат описани предварително. За гр. София доставката е безплатна.

Чл. 15. Всяка от страните може да предяви претенция по отношение на другата когато някоя от страните с поведението си прояви липса на коректност и добросъвестност.

Чл. 16. Претенции по отношение на дефекти се предявяват, както следва:

 1. За количествено несъответствие – в момента на предаване – като за целта се изготвя констативен протокол за несъответствие, заверен от лицата, извършващи приемо-предавателната дейност.
 2. За качествени недостатъци – могат да бъдат уважени при условие, че рекламацията е отправена в тридневен срок от откриване на недостатъка, но не по-късно от 1 месец от получаване на полиграфическата продукция. Този факт се установява чрез изготвяне на двустранен констативен протокол.

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност относно качеството и текстовете на печатните материали когато продукцията е изработена с изходни материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че изходните материали, подадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изработка на полиграфическата продукция по конкретна поръчка са конфиденциални и няма право да ги ползва за друг клиент.

Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за неуредени авторски права от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с трети лица.

Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се освобождава от отговорност когато неизпълнението на възложената работа се дължи на форсмажорни обстоятелства.

Чл. 21. Всички спорове между страните, произтичащи от или свързани с тези Общи условия се решават от страните по взаимно съгласие, а при непостигнато такова – споровете се решават пред компетентния съд, съгласно ГПК.

Настоящите Общи условия влизат в сила на 01.05.2018 година.

Последна актуализация 01.05.2018 година.